Korban Nathanael das Hauptwerk des damaligen Karlsruher Rabbiners Nathanael Weill.

Gestorben am 7.5.1769

נתנאל ווייל - מצאצאיו של ר' יעקב ווייל [המהרי"לן מגדולי רבני אשכנז במאה ה- 15

.

למד יחד עם ר' יונה לנדסופר בישיבה של ר' אברהם ברוידא בפראג. כשר' אברהם ברוידא נבחר כרבה של מיץ, הלך ר' נתנאל ווייל אחריו לישיבתו במיץ, כשחזר לפראג נתמנה לרב וראש ישיבה. עם גירוש יהודי פראג בשנת 1744 עבר לאשכנז לקרלסרוה, שם סיים את חיבורו "קרבן נתנאל", חידושים על הרא"ש. ספרו "תורת נתנאל" כולל תשובות ודרשות. ספר חידושיו על שו"ע או"ח נקרא "נתיב חיים".
בש"ס וילנא נדפס הרא"ש עם חידושיו, בהם הוא מברר את גירסת הרא"ש, את מקורותיו בתלמוד, במדרש וספרות הגאונים.

נפטר ל' ניסן א' דר"ח אייר ה'תקכ"ט

מקום קבורתו הוא בבית העלמין היהודי הישן בקרלסרוהה

in der erster Jüdische Friedhof

Kriegsstr. 19

76133 Karlsruhe